Algemene voorwaarden Fosfor Lighting

Tot stand gekomen op 15 maart 2016.

Algemene Voorwaarden Fosfor Lighting & FosforDesign, gevestigd aan Haagweg 4, 2311AA, te Leiden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63440784.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Fosfordesign: Fosfordesign, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63440784.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Fosfordesign voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Fosfordesign en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Fosfordesign.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Fosfordesign en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fosfordesign, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Fosfordesign en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Fosfordesign zijn overeengekomen.

Artikel 2 Beëindiging overeenkomst

1. Fosfordesign en de Wederpartij kunnen met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Artikel 3 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Fosfordesign de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fosfordesign zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Fosfordesign de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Fosfordesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Fosfordesign proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. Fosfordesign heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Fosfordesign heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Fosfordesign het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Fosfordesign niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Fosfordesign het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Fosfordesign.

6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Fosfordesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

7. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, bezorg- of verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Fosfordesign.

5. Van alle bijkomende kosten zal Fosfordesign tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 6 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

1. Indien Fosfordesign bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Fosfordesign gerechtigd tot verhoging hiervan, indien de kosten onvoorzien waren, om vooralsnog tot het gewenste resultaat te komen.

2. Indien Fosfordesign het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 7 Levering

1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 8 Leverings- en uitvoeringstermijnen

1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Fosfordesign opgegeven termijn.

2. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Indien Fosfordesign gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Fosfordesign heeft verstrekt.

4. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Fosfordesign schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Fosfordesign alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren en/of om tot uitvoering over te gaan.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking van het gefactureerde/overeengekomen bedrag op een door Fosfordesign aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling van producten geschied altijd vooraf of met een aanbetaling van 60%, tenzij anders is overeengekomen.

3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Fosfordesign aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5. Fosfordesign en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Fosfordesign en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Fosfordesign onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten

1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Fosfordesign, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Fosfordesign, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

3. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Fosfordesign pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Fosfordesign de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Fosfordesign in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Fosfordesign totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 12 Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Fosfordesign het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Voorts is Fosfordesign bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • – na het sluiten van de Overeenkomst Fosfordesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Fosfordesign kan worden gevergd.

3. Fosfordesign behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Fosfordesign bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is Fosfordesign bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Fosfordesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Fosfordesign kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fosfordesign kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.

3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fosfordesign op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Fosfordesign de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Fosfordesign niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Fosfordesign geleden schade.

Artikel 14 Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan Fosfordesign of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fosfordesign geen invloed kan uitoefenen en waardoor Fosfordesign niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Fosfordesign in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

4. Fosfordesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fosfordesign zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht is Fosfordesign niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel Fosfordesign als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien Fosfordesign ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fosfordesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 Garanties

1. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. De installatiekosten en reiskostenvergoeding vallen buiten de garantiestelling.

2. Ten aanzien van Diensten geldt de garantie, voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

4. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Fosfordesign, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Fosfordesign in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 16 Onderzoek en reclame

1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product en/of Dienst schriftelijk aan Fosfordesign gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Fosfordesign gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Fosfordesign aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Fosfordesign nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Fosfordesign niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Fosfordesign binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Fosfordesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Fosfordesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fosfordesign is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fosfordesign kenbaar behoorde te zijn.

3. Indien Fosfordesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fosfordesign beperkt tot het bedrag  waarvoor Fosfordesign verzekerd is.

4. De Wederpartij dient de schade waarvoor Fosfordesign aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Fosfordesign te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Fosfordesign vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fosfordesign of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Fosfordesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Fosfordesign door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Fosfordesign zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fosfordesign en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 19 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Fosfordesign en de door Fosfordesign (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van

de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ontstaan uit geleverde Producten of Diensten komen Fosfordesign toe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Fosfordesign behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Privacy

1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Fosfordesign verstrekt, zal Fosfordesign zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Fosfordesign mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3. Het is Fosfordesign niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Fosfordesign gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Fosfordesign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Fosfordesign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

5. De Wederpartij gaat akkoord dat Fosfordesign de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

6. Fosfordesign behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden

1. Fosfordesign heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3. Fosfordesign zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fosfordesign partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen Fosfordesign en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 24 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 63440784.